[การส่งและคืนสินค้า]

วิธีการจัดส่งสินค้า

สินค้าจะถูกจัดส่งโดยบริการไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS ตามที่คุณได้เลือกไว้ ค่าบริการจัดส่งสินค้าได้รวมค่าดำเนินการ และค่าธรรมเนียมแล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับการโอนเงินค่าสินค้าแล้ว ทั้งนี้ ระยะเวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับการให้บริการของไปรษณีย์ และประเภทของการจัดส่งที่คุณเลือก

การคืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่สามารถใช้ได้อันมีผลมาจากการผลิต ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าคืนบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขการสั่งซื้อ พร้อมทั้งจดหมายอธิบายสาเหตุการคืนสินค้า

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า อันเนื่องมาจากการที่ลูกค้าสั่งสินค้าผิดรายการ ผิดสี หรือผิดขนาด

Copyright © 2021 Vorabhas D. All Rights Reserved